Víte, kdo smí vstoupit na váš pozemek?

Víte, kdo smí vstoupit na váš pozemek?

Úno 15, 18
Petr Hájek
no comments

Jsou prostě chvíle, kdy není náš majetek zcela nedotknutelný. Jsou situace, kdy musíme na svém pozemku strpět pracovníky konkrétních firem a institucí. Tyto výjimky jsou zákonem obvykle specifikovány z dobrých důvodů, kdy jde o zabránění škodám na majetku, zdraví či životech, případně předchází potížím v době naší nepřítomnosti. Výjimky se však týkají i exekutivy. A vědět, kdo smí na náš pozemek a do našeho domu legálně vstoupit bez našeho vědomí či souhlasu, je dobré z mnoha důvodů. I postupy úřadů a soukromých firem totiž mohou být svévolné (třeba i plynoucí z neznalosti zákona konkrétními osobami) a je dobré se jim ubránit.

Koho musíme pustit na svůj pozemek či do domu a za jakých okolností?

Lidé se o tom dokola baví a vznikají mýty a polopravdy. V případě chat a chalup navíc na pozemky často vstupují třeba energetici, vodaři a jiní úředníci v době nepřítomnosti majitele. V případě sporných situací je pak často třeba pomoc právníka, jelikož je tato problematika složitá. Záleží prioritně na konkrétní situaci. Například policisté a hasiči mohou na pozemek vstoupit bez našeho souhlasu jen v konkrétních případech, byť jsou jejich pravomoci poměrně široké. A to samé platí i pro ostatní.

Energetici musí mít přístup k měřicímu zařízení i naměřeným částem odběrného elektrického zařízení především kvůli kontrole, odečtu, údržbě, výměně či jeho odebrání dle energetického zákona. Ten dokonce dovoluje v nouzových situacích odstranit na cizím pozemku strom či jiný porost, který by mohl ohrozit elektrické vedení. Podobné pravomoci mají i zástupci spojařských firem dle zákona o telekomunikacích. Pokud budeme obecně hovořit o zaměstnancích správců rozvodných sítí, ti většinou informují majitele domů a pozemků předem. Pokud ale nastanou mimořádné okolnosti, které si vyžadují mimořádný zásah, udělají to i bez našeho předchozího souhlasu a v době, kdy jim nemůžeme otevřít. Je logické, že to pak může vyvolat spory o oprávněnosti zásahu a o případnou náhradu způsobených škod (například v případě kácení stromů, kdy musí zasahující osoba prokázat oprávněnost zásahu, v opačném případě si totiž můžeme nárokovat náhradu škody). Je též třeba vědět, že například energetický zákon ukládá maximální ochranu práv vlastníka a vyžaduje po ukončení prací vše uvést do původního stavu, nebo alespoň stavu, který odpovídá předchozímu účelu či způsobu užívání nemovitosti.

Opravdu širokým portfoliem oprávněných důvodů pro vstup disponuje policie ČR. Policie může vstoupit na pozemek i do domu bez nutného souhlasu majitele v případech obavy či hrozby ohrožení života a zdraví osob, škod na majetku nebo možné přítomnosti zemřelého v domě či na pozemku (omezený rozsah oprávnění ke vstupu má v podobných případech i obecní policie). Zákon v těchto případech hovoří poměrně jasně. Pokud však máte dojem, že byl porušen, neváhejte se dovolat svého práva.

Bez souhlasu majitele, ale i bez přítomnosti policie, může na cizí pozemek či do domu vstoupit při výkonu rozhodnutí exekutor. Ovšem dodržení rozsahu jeho pravomocí by měl zajišťovat svědek. Vzhledem k dopadu a často i drastičnosti výkonů těchto rozhodnutí, ale i vzhledem ke složitosti problematiky, jde o téma na samostatný článek, respektive články.

Značné pravomoci mají též hasiči. A nemusí jít zrovna o požár či jiný důvod jejich oprávněného zásahu. Důležitá je také kontrola protipožárních opatření, ale i cvičení opravňující hasiče ke vstupu.

Ke vstupu bez našeho souhlasu jsou za určitých podmínek oprávněni i úředníci stavebních úřadů. Ovšem ve většině případů potřebují souhlas majitele. Nemusí jej však mít při bezprostředním ohrožení života, zdraví osob či zvířat, případně při neodkladném odstranění stavby, nezbytných zabezpečovacích pracích a při vyklizení stavby ve veřejném zájmu. Pokud je ale majitel přítomen, musí jej úředníci informovat o důvodech svého vstupu na pozemek.

Obecně lze říci, že zákon významně omezuje pravomoci úředníků ke vstupu na pozemek především na případy ochrany života, zdraví a bezpečnosti osob. Ovšem v nezbytném rozsahu musíme vstup úředníkům umožnit i v případě údržby a obhospodařování sousedních pozemků a staveb. Stavební úřad může dokonce vlastníkovi nařídit umožnění vstupu na pozemek kvůli provedení prací na sousední stavbě.

Pokud váš pozemek sousedí s vodním dílem, musíme ze zákona umožnit vstup v nezbytném rozsahu osobám pečujícím o jeho provoz, ale jen po předchozí dohodě. Bez dohody však mohou narušit hranice našeho majetku správci vodovodů a kanalizací. Ti jsou dokonce oprávněni umístit na pozemku označení polohy vodovodu a kanalizace.

A co víc, na náš pozemek může bez našeho souhlasu vstoupit kterýkoli občan, který tak učiní při hašení požáru nebo odvracení možných škod a nebezpečí, pokud je sám nevyvolal a nezpůsobil. Není pak zodpovědný ani za případné škody způsobené likvidací rizika. Jsou zde ale výjimky, kdy bylo možné odvrátit nebezpečí jinak, případně pokud vznikla stejně závažná nebo závažnější škoda či nebezpečí, než hrozilo původně. Pozor tedy například na kouř z okna domu, který nemusí nutně znamenat požár.

Pokud je váš pozemek součástí honitby, mohou na něj též vstoupit v době honů myslivci a jejich pomocníci.

Více méně jsou zde však i určité obecné zvyklosti, které jsou tolerovány, čili například houbaři či sběrači borůvek se volně pohybují v lesích cizích vlastníků, svobodně se procházíme po lukách a podobně. Není tedy v ČR zvykem oplocovat každý kousek pozemku, zakazovat cizím osobám za každou cenu vstup, nebo za něj vyžadovat vstupné, poskytovat za úplatu povolení apod.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com
Comments Are Closed!!!