Author Archives: Petr Hájek

Městský běh Karvinou 7.7.2018

Čvc 11, 18
Petr Hájek
No Comments

Dne 7.7.2018 proběhla akce Městský běh Karvinou. Na tuto akci naše firma finančně podílela. Běhu se zůčastnilo na 150 běžců.

Velký přehled polystyrénových izolací

Čvc 09, 18
Petr Hájek
No Comments

Fasádní desky jsou v současné době patrně tím nejrozšířenějším a nejběžnějším způsobem zateplování objektů. EPS desky se lepí na předem připravený podklad lepicí hmotou a dále se zajišťují talířovými hmoždinkami s trnem. Před samotným lepením je vhodné mít připravený výkres s určením rozložení jednotlivých desek.

Read More…

Prezentace Weber v pořadu Rady Ptáka Loskutáka

Dub 27, 18
Petr Hájek
No Comments

Představili jsme zde nízkoprašná lepidla weberfor na obklady a dlažby a unikátní spárovací hmotu webercolor premium.

Kdo nestihl, může se podívat na reportáž…

21. 4. 2018 / Weber prezentoval v pořadu "Rady Ptáka Loskutáka"

V sobotu 21. 4. 2018 se Weber prezentoval v pořadu Rady Ptáka Loskutáka.Představili jsme zde nízkoprašná lepidla weberfor na obklady a dlažby a unikátní spárovací hmotu webercolor premium.Kdo nestihl, může se podívat na reportáž…

Zveřejnil(a) Weber Terranova dne 26. duben 2018

Zdražení prací letos plánuje většina stavebních firem

Bře 20, 18
Petr Hájek
No Comments

Foto: ČTK , Glück Dalibor

Autor: ČTK

Novela stavebního zákona má od ledna 2018 zrychlit vydávání stavebních povolení

Bře 15, 18
Petr Hájek
No Comments

Úprava zrychlí především přípravu jednodušších staveb. Složitější záměry může naopak ještě zkomplikovat a především prodražit. Odborníci novelu nepovažují za dlouhodobé řešení, potřebný je podle nich zcela nový stavební zákon.

Od 1. ledna 2018 nabude účinnosti novela stavebního zákona, na níž tři roky pracovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Novela podle resortu řeší řadu palčivých problémů v současném stavebnictví.

„Dosud velmi pomalé stavební řízení zrychlí právě novela stavebního zákona, kterou jsme připravili s týmem odborníků. Zpracovali jsme ji tak, aby měla co nejširší praktický dopad a aby usnadnila život lidem, kteří se rozhodnou stavět,“ komentovala novelu Karla Šlechtová, která v době přípravy zákona působila ve funkci ministryně pro místní rozvoj.

„Jednou z nejzásadnějších novinek je sloučení dvou, popřípadě i tří povolovacích procesů do jednoho řízení. Takzvané společné řízení sloučí nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), pokud si stavebník tuto cestu vybere. Tím dojde k výraznému urychlení povolování staveb. V rámci společného řízení se tak účastníci řízení a případně i veřejnost bude moci vyjadřovat a odvolávat pouze jednou, a to v rámci společného řízení,“ dodala Karla Šlechtová.

„O vydání společného povolení může stavebník žádat téměř u všech staveb, výjimku tvoří pouze některé speciální stavby (např. letecké). Výsledkem společného řízení pak bude jedno společné povolení, které stanoví podmínky jak pro umístnění, tak i pro provedení stavby,“ doplňuje Tereza Chalupová, advokátka kanceláře bnt.

Podle ní lze očekávat, že společné řízení se bude uplatňovat zejména u jednodušších stavebních záměrů, kde by opravdu mělo přispět ke zjednodušení a zrychlení. „U větších staveb to tak jednoznačné už není a až praxe ukáže, do jaké míry bude toto řízení využíváno např. pro velké developerské projekty,“ dodává Tereza Chalupová.

Složitější stavby zdraží

Důvodem jsou podle ní zejména vysoké náklady na zpracování dokumentace pro společné řízení. „Ty budou pravděpodobně několikrát převyšovat náklady na zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, ve kterém si stavebník může ještě s poměrně nízkými náklady ověřit, zda je jeho záměr realizovatelný a v jaké podobě,“ upozorňuje Tereza Chalupová.

Kritika komplikované a zdlouhavé přípravy staveb se podle ministerstva pro místní rozvoj soustředí jenom na stavební zákon, protože z pohledu stavebníka představuje finální fázi povolení. Podle ministerstva však vedle stavebního zákona však do problematiky přípravy a povolování staveb významně zasahuje řada dalších zvláštních zákonů na ochranu jednotlivých veřejných zájmů.

V současné době je více než čtyřicet zákonů, podle kterých dotčené orgány vydávají svá závazná stanoviska k ochraně veřejných zájmů podle zvláštních zákonů. Jde například o ochranu památek, ochranu veřejného zdraví, požární ochranu, ochranu přírody a krajiny, ochranu životního prostředí, ochranu vod a další.

Dále musí stavebník získat například stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury, musí získat podkladová povolení vydávaná podle zvláštních zákonů, například integrované povolení, povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, povolení výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a další.

Právě vstup dotčených orgánů státní správy do povolovacích řízení je další oblastí, které se novela týká. „Často dochází k tomu, že překračují své pravomoci a stanovují takové podmínky, které jsou mimo oblast jejich působnosti. Tomu se snaží novela stavebního zákona zabránit a přispět tak ke zvýšení kvality závazných stanovisek,“ zmiňuje Tereza Chalupová.

Nekonečné lhůty zůstávají

Bohužel novela stavebního zákona podle ní nijak nezpřísňuje lhůty, ve kterých mají dotčené orgány závazná stanoviska vydávat. „Působnost dotčených orgánů je upravena množstvím zvláštních předpisů, a proto bylo nutné s novelou spojit i úpravu více než čtyřiceti souvisejících zákonů,“ vysvětluje Tereza Chalupová.

Nejkontroverznější změnou, kterou novela přináší, je podle Terezy Chalupové omezení účasti spolků na řízeních vedených podle stavebního zákona. Od ledna 2018 se spolky na ochranu přírody a krajiny mohou účastnit jen těch řízení podle stavebního zákona, kterým předcházel proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Tato změna je ale napadena skupinou senátorů u Ústavního soudu.

Podle odborníků není novela stavebního zákona dlouhodobým řešením. „Přijatá novela přináší spíše dílčí vylepšení situace malých i větších stavebníků, investorů, ale také zjednodušuje výstavbu nezbytné infrastruktury. Nenaplnila se ale původní očekávání, povolovací proces nebyl zjednodušen dle původních proklamací, nepodařilo se prosadit pravidlo jednoho úřadu a jednoho razítka,“ říká Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky.

Příprava nového zákona už začala

Přesto prosazený návrh považuje za krok správným směrem. „Je to ale vlastně jen dočasné, byť správné řešení. Nyní je nezbytné začít dynamicky a důkladně připravovat nový stavební zákon, který by vysoce nad rámec nyní přijaté legislativy stabilizoval právní prostředí v oblasti rozvoje měst a obcí a výstavby. Jsme přesvědčeni o tom, že se musí přijmout několik opravdu zásadních principů proto, abychom se v oblasti stavebního práva dostali mezi země západní Evropy,“ vysvětluje Tomáš Kadeřábek.

Podle Asociace developerů by součástí systémové změny mělo být především sjednocení kompetencí pod jedno ministerstvo. „Roztříštěnost v této oblasti způsobuje komplikace nejen při systémových řešeních, jak se ostatně ukázalo i v posledních týdnech, ale také v každodenním životě investorů. Chceme-li proces opravdu zjednodušit, zefektivnit, pak má logiku mít celou problematiku pod jedním ministerstvem, podobně jako je tomu ve většině vyspělých zemí,“ doplňuje Tomáš Kadeřábek.

Ministerstvo pro místní rozvoj již v září předložilo Vládě ČR materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva – základní teze“, který identifikuje klíčové problémy v této oblasti. Ke skutečnému zlepšení situace musí být kromě zcela nového stavebního zákona přijaty zásadní úpravy mnoha souvisejících zákonů, musí být prosazena reforma veřejné správy zahrnující opatření legislativní, organizační i rozpočtová.

Dalibor Dostál

Zdroj: www.businessinfo.cz

Nová výzva IROP na zateplování bytových domů výrazně zjednoduší podání žádosti

Úno 17, 18
Petr Hájek
No Comments
23.01.2018: Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v těchto dnech vyhlásil novou výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Pro žadatele je připraveno celkem 3,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Žádosti bude možné podávat od 2. února 2018.
 

„Chtěli jsme, aby žadatelé byli co nejméně zatíženi administrativou při přípravě projektové žádosti. Na základě zkušeností s předchozími výzvami jsme proto významně zjednodušili proces přípravy žádosti i následnou administraci projektu. Věřím, že žadatelé tuto změnu k lepšímu ocení,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Mezi změny patří například „nižší počet ukazatelů povinných k výběru a k naplnění“. Některé tyto ukazatele bude IROP sledovat a vyhodnocovat pouze interně, což nově znamená, že jejich nesplnění nebude postihováno. Dále může být oprávněným příjemcem bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě. Další změnou je zmírnění definice bytového domu – nově je definice v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou tři bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Nadále nebudou podporovány objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba.

Více informací o 78. výzvě IROP naleznete zde.

Víte, kdo smí vstoupit na váš pozemek?

Úno 15, 18
Petr Hájek
No Comments

Jsou prostě chvíle, kdy není náš majetek zcela nedotknutelný. Jsou situace, kdy musíme na svém pozemku strpět pracovníky konkrétních firem a institucí. Tyto výjimky jsou zákonem obvykle specifikovány z dobrých důvodů, kdy jde o zabránění škodám na majetku, zdraví či životech, případně předchází potížím v době naší nepřítomnosti. Výjimky se však týkají i exekutivy. A vědět, kdo smí na náš pozemek a do našeho domu legálně vstoupit bez našeho vědomí či souhlasu, je dobré z mnoha důvodů. I postupy úřadů a soukromých firem totiž mohou být svévolné (třeba i plynoucí z neznalosti zákona konkrétními osobami) a je dobré se jim ubránit.

Koho musíme pustit na svůj pozemek či do domu a za jakých okolností?

Lidé se o tom dokola baví a vznikají mýty a polopravdy. V případě chat a chalup navíc na pozemky často vstupují třeba energetici, vodaři a jiní úředníci v době nepřítomnosti majitele. V případě sporných situací je pak často třeba pomoc právníka, jelikož je tato problematika složitá. Záleží prioritně na konkrétní situaci. Například policisté a hasiči mohou na pozemek vstoupit bez našeho souhlasu jen v konkrétních případech, byť jsou jejich pravomoci poměrně široké. A to samé platí i pro ostatní.

Energetici musí mít přístup k měřicímu zařízení i naměřeným částem odběrného elektrického zařízení především kvůli kontrole, odečtu, údržbě, výměně či jeho odebrání dle energetického zákona. Ten dokonce dovoluje v nouzových situacích odstranit na cizím pozemku strom či jiný porost, který by mohl ohrozit elektrické vedení. Podobné pravomoci mají i zástupci spojařských firem dle zákona o telekomunikacích. Pokud budeme obecně hovořit o zaměstnancích správců rozvodných sítí, ti většinou informují majitele domů a pozemků předem. Pokud ale nastanou mimořádné okolnosti, které si vyžadují mimořádný zásah, udělají to i bez našeho předchozího souhlasu a v době, kdy jim nemůžeme otevřít. Je logické, že to pak může vyvolat spory o oprávněnosti zásahu a o případnou náhradu způsobených škod (například v případě kácení stromů, kdy musí zasahující osoba prokázat oprávněnost zásahu, v opačném případě si totiž můžeme nárokovat náhradu škody). Je též třeba vědět, že například energetický zákon ukládá maximální ochranu práv vlastníka a vyžaduje po ukončení prací vše uvést do původního stavu, nebo alespoň stavu, který odpovídá předchozímu účelu či způsobu užívání nemovitosti.

Opravdu širokým portfoliem oprávněných důvodů pro vstup disponuje policie ČR. Policie může vstoupit na pozemek i do domu bez nutného souhlasu majitele v případech obavy či hrozby ohrožení života a zdraví osob, škod na majetku nebo možné přítomnosti zemřelého v domě či na pozemku (omezený rozsah oprávnění ke vstupu má v podobných případech i obecní policie). Zákon v těchto případech hovoří poměrně jasně. Pokud však máte dojem, že byl porušen, neváhejte se dovolat svého práva.

Bez souhlasu majitele, ale i bez přítomnosti policie, může na cizí pozemek či do domu vstoupit při výkonu rozhodnutí exekutor. Ovšem dodržení rozsahu jeho pravomocí by měl zajišťovat svědek. Vzhledem k dopadu a často i drastičnosti výkonů těchto rozhodnutí, ale i vzhledem ke složitosti problematiky, jde o téma na samostatný článek, respektive články.

Značné pravomoci mají též hasiči. A nemusí jít zrovna o požár či jiný důvod jejich oprávněného zásahu. Důležitá je také kontrola protipožárních opatření, ale i cvičení opravňující hasiče ke vstupu.

Ke vstupu bez našeho souhlasu jsou za určitých podmínek oprávněni i úředníci stavebních úřadů. Ovšem ve většině případů potřebují souhlas majitele. Nemusí jej však mít při bezprostředním ohrožení života, zdraví osob či zvířat, případně při neodkladném odstranění stavby, nezbytných zabezpečovacích pracích a při vyklizení stavby ve veřejném zájmu. Pokud je ale majitel přítomen, musí jej úředníci informovat o důvodech svého vstupu na pozemek.

Obecně lze říci, že zákon významně omezuje pravomoci úředníků ke vstupu na pozemek především na případy ochrany života, zdraví a bezpečnosti osob. Ovšem v nezbytném rozsahu musíme vstup úředníkům umožnit i v případě údržby a obhospodařování sousedních pozemků a staveb. Stavební úřad může dokonce vlastníkovi nařídit umožnění vstupu na pozemek kvůli provedení prací na sousední stavbě.

Pokud váš pozemek sousedí s vodním dílem, musíme ze zákona umožnit vstup v nezbytném rozsahu osobám pečujícím o jeho provoz, ale jen po předchozí dohodě. Bez dohody však mohou narušit hranice našeho majetku správci vodovodů a kanalizací. Ti jsou dokonce oprávněni umístit na pozemku označení polohy vodovodu a kanalizace.

A co víc, na náš pozemek může bez našeho souhlasu vstoupit kterýkoli občan, který tak učiní při hašení požáru nebo odvracení možných škod a nebezpečí, pokud je sám nevyvolal a nezpůsobil. Není pak zodpovědný ani za případné škody způsobené likvidací rizika. Jsou zde ale výjimky, kdy bylo možné odvrátit nebezpečí jinak, případně pokud vznikla stejně závažná nebo závažnější škoda či nebezpečí, než hrozilo původně. Pozor tedy například na kouř z okna domu, který nemusí nutně znamenat požár.

Pokud je váš pozemek součástí honitby, mohou na něj též vstoupit v době honů myslivci a jejich pomocníci.

Více méně jsou zde však i určité obecné zvyklosti, které jsou tolerovány, čili například houbaři či sběrači borůvek se volně pohybují v lesích cizích vlastníků, svobodně se procházíme po lukách a podobně. Není tedy v ČR zvykem oplocovat každý kousek pozemku, zakazovat cizím osobám za každou cenu vstup, nebo za něj vyžadovat vstupné, poskytovat za úplatu povolení apod.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com

Dotace 2018: Kde a kolik dostanete na nový kotel nebo zateplení?

Led 18, 18
Petr Hájek
No Comments
Rok 2018 bude štědrý. Stát rozdává dotace na nové kotle, fotovoltaické elektrárny nebo zateplení. Kde si o dotaci říct? A kolik dostanete?

Když si letos vzpomenete, že na střeše svého rodinného domku chcete domácí fotovoltaickou elektrárnu, stát vám na ni přispěje. Peníze vám dá také na nový zdroj tepla, pokud jste dosud vytápěli starým kotlem na uhlí, který čadí. Bezprizorní nezůstanou ani stavebníci, kteří touží po domácí čističce odpadních vod nebo si na zahradě chtějí vybudovat rezervoár dešťové vody.

Stát rozdává. Na vás je, jestli si vezmete.

Příspěvek na zateplení i fotovoltaiku

Dotační program Nová zelená úsporám je v České republice už stálicí. Kontinuální výzva běží od října 2015. Lidé tak můžou o podporu žádat průběžně do konce roku 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Program je financovaný z prodeje emisních povolenek a právě výnosy z prodeje rozhodují o tom, kolik peněz bude pro žadatele připraveno.

Nová zelená úsporám je rozdělena do tří oblastí:

  • snižování energetické náročnosti stávajících domů,
  • výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností,
  • efektivní využití zdrojů energie.

Žádost o dotaci na zateplení domu, výstavbu pasivního bydlení nebo fotovoltaickou elektrárnu můžou podávat majitelé a stavebníci rodinných domů. Žádat o příspěvek lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace. Získat můžete až 50 procent řádně doložených způsobilých výdajů. Žadatel může dosáhnout maximálně na pět milionů korun.

Loni v září se program Nová zelená úsporám rozšířil o dotace na solární systémy. Fotovoltaické elektrárny jsou podporovány částkou až 150 tisíc korun.

Lidé, kteří zkombinují zateplení s výměnou starého kotle a řeknou si tak i o kotlíkové dotace, získají navrch bonus 40 tisíc korun.  „Nově chceme motivovat všechny domácnosti, které dosud energeticky úsporná opatření svých nemovitostí a výměnu starého kotle odkládaly,“ vysvětlil tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Bonus získají ty domácnosti, které zkombinují žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný úsporný zdroj tepla,“ dodal Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, jehož úřad dotace administruje.

Dotační program Nová zelená úsporám běží od roku 2014. Státní fond životního prostředí ČR přijal už na 24 tisíc dotačních žádostí na více než pět miliard korun, z nichž vyplatil dvě miliardy korun. Průměrná výše dotace pro zateplení rodinného domu je kolem 215 000 tisíc korun.

Dotace na nový kotel

Program Nová zelená úsporám nově spolupracuje s kotlíkovými dotacemi, jež podporují výměnu starých kotlů na uhlí za úsporné a ekologické zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle nebo kotle na pelety.

Od září 2017 běží v krajích druhá vlna kotlíkových dotací. Na výměnu starých kotlů na nová ekologičtější zařízení je připraveno devět miliard korun, které poskytne Evropská komise. Cílem je vyměnit nejpozději do roku 2022 na sto tisíc starých kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace se podávají na krajských úřadech, které výzvy vypisují.

Výše kotlíkové dotace je 70 až 85 procent z uznatelných nákladů, jejichž strop je 150 tisíc korun. Maximální výše příspěvku je tedy 127 500 korun. Výměnu kotle je možné kombinovat se zateplením a dotací z programu Nová zelená úsporám a získat tak výše zmíněný bonus 40 tisíc korun.

Další finanční bonus můžou získat domácnosti v lokalitách s nejvíce znečištěním ovzduším, kde jsou překračovány limity škodlivých látek. „Pro majitele domů v těchto oblastech i nadále platí finanční zvýhodnění ve výši 7,5 tisíce korun v rámci kotlíkových dotací,“ uvedl Richard Brabec.

Druhé kolo Dešťovky

Od loňského roku má Česká republika ještě jeden dotační program. Dešťovku, v níž lze získat příspěvek až 105 tisíc korun na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti nebo na zahradě. Aktuálně běží už druhé kolo programu. O dotaci můžou žádat majitelé a stavitelé rodinných i bytových domů. Přiznání dotace není podmíněno tím, zda žadatel žije v oblasti ohrožené suchem.

Podporovány jsou projekty na akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady nebo splachování WC. Lidé můžou získat i dotaci na využití přečištěné odpadní vody. Návratnost investice je podle modelových výpočtů Státního fondu životního prostředí zhruba 10 let (s využitím dotací).

Žádosti se podávají nejdříve elektronicky. Do třiceti dnů je třeba žádost spolu s dalšími dokumenty doručit na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Administrátoři programu přiznávají, že s tím mají žadatelé často potíže. „I přes naši veškerou snahu podávání žádostí zjednodušit se na nás žadatelé nezřídka obrací s tím, že si nevědí rady, jaké formuláře vyplnit nebo jak mají vypadat ostatní požadované dokumenty,“ sdělil Petr Valdman.

Zdroj: https://www.penize.cz/bydleni/329974-dotace-2018-kde-a-kolik-dostanete-na-novy-kotel-nebo-zatepleni